Slideshow 1
Slideshow 1

priemstav
Firemná ulica 5
851 05 Bratislava

tel: 02/123 456 78
mob: 0905 123 456
e-mail: ofirme@ofirme.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (tovar)

 

článok I. Predmet, účel Všeobecných obchodných podmienok

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim a tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky. Odlišné dojednania uvedené na líci objednávky resp. v rámcovej zmluve pri objednávkach uzatváraných ako čiastkové kúpne zmluvy, majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. V prípade rozporu dojednaní na líci objednávky s rámcovou zmluvou majú prednosť ustanovenia dojednané na líci objednávky.

článok II. Potvrdenie Objednávky

1. Objednávku predávajúci akceptuje a potvrdí do lehoty stanovenej kupujúcim, a to vrátením podpísaného rovnopisu objednávky kupujúcemu.
Potvrdená objednávka je kúpnou zmluvou uzatvorenou podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“).
2. K potvrdenej objednávke priloží predávajúci doklad o registrácii predávajúceho v obchodnom registri, živnostenskom registri resp. inom registri podľa miesta sídla predávajúceho.
3. Nedoručením potvrdenej objednávky späť kupujúcemu v stanovenej lehote sa má za to, že predávajúci neakceptoval objednávku. Týmto dňom zaniká viazanosť objednávateľa svojim návrhom objednávky.
4. V prípade, že predávajúci objednávku v lehote stanovenej kupujúcim výslovne nepotvrdí, ale v tejto lehote dodá tovar uvedený v objednávke, má sa za to, že týmto plnením akceptoval všetky podmienky uvedené v  objednávke.

článok III. Dodanie tovaru

1. Dodávka sa považuje za uskutočnenú dodaním tovaru v požadovanom množstve, kvalite, termíne, mieste a parite v zmysle INCOTERMS 2000 dohodnutej v objednávke a s dokladmi vzťahujúcimi sa k tovaru resp. požadovanými kupujúcim.
2. Predávajúci je povinný písomne (faxom, mailom) avizovať uskutočnenie dodávky v deň jej expedície.
3. Ak predávajúci nemôže dohodnutý termín dodania dodržať, musí túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu minimálne 7 dní pred dňom expedície tak, aby mohla byť stornovaná zabezpečená doprava zo strany kupujúceho.
4. Za správnosť klasifikácie tovaru zodpovedá predávajúci.
5. V prípade poštových zásielok je predávajúci povinný zabezpečiť poistenie zásielky do výšky hodnoty tovaru.
6. Predávajúci resp. ním zabezpečený dopravca je povinný v areáli kupujúceho (miesto sídla podnikania) dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, pravidlá cestnej premávky a opatrenia kupujúceho na ochranu životného prostredia.
7. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z hodnoty objednaného a včas nedodaného tovaru. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

článok IV. Doklady vzťahujúce sa na tovar


1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru včas a v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a v rozsahu jeho povinností podľa dohodnutej dodacej podmienky v zmysle INCOTERMS 2000.
2. Na prepravných a dodacích listoch musia byť uvedené presné dispozície pre vrátenie prázdnych obalov.

Článok V. Cena a platobné podmienky

1. Cena v objednávke je uvedená bez DPH.
2. Predávajúci po dodaní tovaru vystaví a doručí štvormo na adresu kupujúceho faktúru na dohodnutú kúpnu cenu.
3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.
4. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby úhrada kúpnej ceny bola odpísaná z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho najneskôr v posledný deň splatnosti faktúry.
5. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny má predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Článok VI. Zodpovednosť za vady a reklamácie

1. Kupujúci si uplatňuje vady tovaru formou reklamačného zápisu. V prípade kvantitatívnych a zjavných vád tovaru uplatňuje kupujúci u predávajúceho tieto vady do 10 dní odo dňa doručenia tovaru do miesta sídla kupujúceho.
2. Reklamačný zápis zasiela kupujúci predávajúcemu poštou, resp. emailom alebo faxom a následne poštou. Reklamačný zápis potvrdený nestrannou treťou osobou je dôkazným prostriedkom. Pri kvalitatívnych vadách tovaru, ktoré nie sú zjavné, musí byť k reklamačnému zápisu priložený skúšobný protokol, resp. atest vystavený na základe rozboru vzorky odobratej z predmetnej dodávky. V reklamačnom zápise uvedie kupujúci návrh na vybavenie reklamácie zodpovedajúci povahe vady tovaru: dodanie náhradného tovaru, zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy.
3. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní odo dňa doručenia reklamačného zápisu. Kupujúci umožní predávajúcemu ako aj ním splnomocnenej osobe prístup k reklamovanému tovaru. Ak sa predávajúci k reklamácii v stanovenom čase nevyjadrí, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.
Pri použití cudzej dopravy sa u zjavných vád tovaru zistených pri preberaní tovaru uznáva ako dôkazný prostriedok reklamačný zápis potvrdený kupujúcim, verejným dopravcom prípadne nestrannou treťou osobou.
4. V prípade, že pri preberaní tovaru od predávajúceho, alebo dopravcu, kupujúci zistí, vadu tovaru, ktorá robí tovar nepoužiteľným, má kupujúci právo odmietnúť prevzatie tovaru a právo na dodanie náhradného tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.
5.Pokiaľ sú vady tovaru zistené do dátumu splatnosti faktúry a kupujúci chybný tovar reklamoval, nie je povinný uhradiť kúpnu cenu resp. časť kúpnej ceny zodpovedajúcej chýbajúcemu resp. vadnému tovaru až do doby vybavenie reklamácie.

článok VII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nastanú nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (napr. živelná katastrofa, epidémie, výbuch, štrajk organizovaný odborovou ústredňou, zákonné opatrenia štátu) je predávajúci alebo kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez nároku na náhradu škody alebo po vzájomnej dohode posunúť lehotu plnenia o dobu, počas ktorej prekážka trvala.
2. Vznik okolnosti vylučujúcej zodpovednosť je príslušná zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.

článok VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Pri objednávkach na opakujúce sa plnenie je každá zo zmluvných strán oprávnená zmluvu vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny viac ako 60 dní. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru viac ako 10 dní.

Článok IX. Vlastnícke právo k tovaru

1.Vlastnícke právo tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru v mieste dodania určeného v objednávke.

Článok X. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto objednávky, ktoré v nej nie sú výslovne upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a naň nadväzujúcich právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa dohodli riešiť prípadné spory vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zmluvná strana spor predložiť na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zákona č. 99/1963 Zb.
3. Zmeny a doplnenia týchto VOP vyžadujú písomnú dohodu oboch zmluvných strán inak sú neplatné.
4. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP.
5. Zmluvné strany sú povinné počas zmluvného vzťahu si navzájom poskytovať informácie o zmene: Obchodného mena, štatutárnych zástupcoch, sídla, bankového spojenia, IČO, prechode práv a záväzkov na iný subjekt, ďalších podstatných zmenách, ktoré by mohli mať dopad na tento zmluvný vzťah.